Protlačování a tunelování

prorážení tunelů a velkých průřezů kanálů

Obvykle se používají stroje pro celoplošný výrub čelby. Tyto razicí stroje s plným záběrem na čelo výrubu obvykle dopravují materiál přes bentonitovou suspenzi ven, kde se pomocí separačního zařízení CAB (SEPREX) znovu separuje a upravuje. Tímto postupem lze zvládnout spodní vodu a téměř všechny druhy půdy od jílovité zeminy až po skálu.

V protlačování a ražbě tunelů určují požadavky na následné separační zařízení geologie, rychlost ražení a průměr vrtací soupravy. Separační zařízení má modulární konstrukci a skládá se ze specifické konfigurace nádrží, odstředivých čerpadel, odvodňovacích třídičů a hydrocyklonů, případně doplněných zařízeními pro přípravu a dávkování flokulačního roztoku a sedimentačními nádržemi, resp. komorovými kalolisy.

Separační zařízení se přizpůsobují geologickým poměrům, zejména předpokládanému granulometrickému složení vrtných kalů, jejich hustotě a viskozitě. Instalované agregáty jsou dimenzovány na separaci jednotlivých frakcí: hrubé separátory separují štěrkovité podíly horniny, písčité podíly se oddělují pomocí hydrocyklonů, jíl a hlína (jemné zrno) pomocí centrifug nebo komorových kalolisů.

Vrtné kaly se dopravují odstředivými čerpadly z tunelové vrtačky na hrubý separátor. Těžší frakce hrubého separátoru padá do nádrže, z níž nasává druhé odstředivé čerpadlo a napájí hydrocyklonovou jednotku suspenzí.

Vyčištěná lehká frakce cyklonu je přiváděna zpět do vyplachovacího okruhu, dokud není nutná další separace jemnozrnné frakce pomocí flokulační a dekantační techniky. Těžší frakci lze pomocí odvodňovacího třídiče (lineární vibrátor) dále odvodnit, až separovaná pevná látka nakonec dosáhne konzistenci vhodnou pro uložení.

Tunelová vrtačka a separátor tvoří oběhový systém a měly by být vzájemně co nejvíce sladěny. Čím účinněji separační zařízení odděluje z vrtného výplachu podíl pevných látek, tím hospodárnější je provoz oběhu. Během stavby tunelu se průběžně mění fyzikální vlastnosti vrtného výplachu, při tom jsou zejména změny v obsahu pevných látek a granulometrickém složení pro separační zařízení velkou výzvou.